REGULAMIN staraksiazka.pl

I. Postanowienia ogólne

1. W oparciu o niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej – „Regulamin“) 

określono tryb i warunki zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej www.staraksiazka.pl

(dalej – „Strona internetowa“), także prawa, obowiązki i odpowiedzialność użytkowników portalu 

oraz inne postanowienia.

2. W ramach korzystania ze strony internetowej użytkownikom jest stworzona możliwość 

umieszczania i przeglądania ogłoszeń dot. proponowanych lub poszukiwanych publikacji – 

książek i/lub magazynów (dalej – „Ogłoszenie“) zgodnie z trybem określonym w Regulaminie. 

Użytkownik strony internetowej to osoba, która zamieściła lub chce przeglądać ogłoszenia na 

stronie inetrnetowej www.staraksiazka.pl (dalej – „Użytkownik“). 

3. Regulamin dla użytkownika jest obowiązkowy. Użytkownik zgadza się z Regulaminem i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania podczas aktywacji linku „Z Regulaminem zapoznałem się 

i zgadzam się“. Osoby, które nie zgodzą się z conajmniej jednym warunkiem, nie mają prawa być 

użytkownikami.

4. Administrator pozostawia sobie prawo do zmiany, poprawy lub uzupełnienia Regulaminu 

według swojego uznania. Jeżeli po wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnienia Regulaminu 

użytkownik będzie dalej korzystał ze strony internetowej, to będzie oznaczać, że zgadza się ze 

zmianą, poprawką lub uzupełnieniem Regulaminu.

5. Administrator bez uprzedzenia użytkownika pozostawia sobie prawo także do zmiany, 

modyfikacji świadczonych usług lub zaprzestania ich świadczenia ze względu na jakiekolwiek 

przyczyny.

II. Wymagania odnośnie treści, formatu oraz zamieszczania ogłoszeń na stronie 

internetowej

1. Użytkownik, który chce zamieszczać ogłoszenia, powinien przedstawić niniejsze 

konieczne dane: swoje imię, nazwisko, adres e-mail i /lub numer telefonu komórkowego, miasto, 

nazwę użytkownika portalu oraz hasło. Jeżeli użytkownik nie przedstawi koniecznych danych, to 

wówczas system nie stworzy warunków do zarejestrowania i zamieszczania ogłoszeń na stronie 

internetowej.

2. Ogłoszenie powinno być zamieszczone w odpowiedniej kategorii dla danego 

ogłoszenia. W jednym ogłoszeniu można zawiadomić tylko o sprzedaży lub nabyciu 1 (jednego) 

przedmiotu.

3. W bazie danych strony internetowej dla jednego przedmiotu można zamieścić i 

ukazać tylko 1 (jedno) ogłoszenie w danym okresie czasu. 

4. Zabrania się użytkownikom zamieszczania informacji niezgodnej z prawdą. 

Przedstawiając dane w ogłoszeniu użytkownik potwierdza i zapewnia, że w ogłoszeniu zawarta 

informacja jest prawdziwa, szczegółowa i wyczerpująca.

5. Użytkownik, który zamieścił ogłoszenie rzeczywiście powinien posiadać 

oferowany przedmiot. W ogłoszeniu zabrania się proponować przedmiot, który już sprzedano lub 

nie jest własnością użytkownika lub użytkownik nie ma prawa nim dysponować. Po sprzedaniu 

przedmiotu użytkownik powinien usunąć ogłoszenie.

6. Ogłoszenie swoją treścią, formatem, wizualną kompozycją lub jakimkolwiek innym aspektem 

nie może być niezgodne z normami etyki lub moralności i/lub z obowiązującymi aktami prawnymi 

Republiki Litewskiej, nie mogą podżegać dyskryminacji, przemocy lub nieporozumień na 

jakiejkolwiek podstawie.

7. Zabrania się wykorzystania portalu do celów nieodpowiednich i niezgodnych z prawem, 

wliczając, ale nie ograniczając się, przedstawieniem jakiejkolwiek treści, publikowania jej i/lub 

przechowywania na stronie internetowej, które:

7.1. naruszają jakiekolwiek prawa intelektualne (autorów, logo, designu itp.);

7.2. obrażają, oczerniają, dyskryminują daną osobę lub w inny sposób naruszają prawo osoby do 

portretowania, imienia, prywatności (numery telefonów, adresy, nr ewidencyjne itp.) lub naruszają 

honor i godność;

7.3. narażają stronę internetową i jej dane na niebezpieczeństwo (programy lub dokumenty z 

wirusami itp.);

7.4.zawierają reklamę towaru lub usługi innych, niż jest to przedmiot do sprzedania;

7.5. naruszają którekolwiek akty prawne Republiki Litewskiej;

8. Ogłoszenie może być uzupełnione zdjęciami, które powinny przedstawiać oferowany 

przedmiot. Zabrania się zamiast zdjęć przedmiotu wstawiać obrazki graficzne/litery/cyfry (np., 

logotypy, wpisy odręczne, numery telefonów, nazwiska, zwracające uwagę słowa) lub zdjęcia 

z obrazkami graficznymi/literami/cyframi lub zdjęcia zastąpione czymś innym; zabrania się na 

zdjęciach przedstawiać osoby.

9. Umieszczając zdjęcie w ogłoszeniu użytkownik potwierdza, że ma wszelkie prawa do 

wykorzystania zdjącia i niniejsze zamieszczenie nie narusza żadnych praw osób trzecich. 

10. Zamieszczając ogłoszenie użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zgodność treści z 

warunkami Regulaminu. 

11. Zamieszczając ogłoszenie użytkownik powinien przestrzegać zasad zamieszczania ogłoszeń 

na stronie internetowej i niniejszego Regulaminu. 

12. Administrator ma prawo do odrzucenia ogłoszeń lub bez uprzedzenia je usunąć z bazy 

danych strony internetowej, także usunąć zdjęcia znajdujące się w ogłoszeniu, które nie są zgodne z 

niniejszym Regulaminem i aktami prawnymi. 

13. Rejestracja użytkowników na stronie internetowej oraz zamieszczenie ogłoszeń, 

wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystanie informacji w celach zgodnych z prawem są bezpłatne. 

14. Maksymalny czas widnienia ogłoszenia użytkownika wynosi 3 (trzy) miesiące. 

15. Administrator zastrzega sobie prawo w każdym momencie według swojego uznania ustalić, 

iż w niniejszej części wskazane usługi będą płatne i ustala taryfy i tryby opłat. Po ustaleniu taryfy i 

trybu opłat dla poszczególnej usługi bezpłatnie zamieszczone ogłoszenia będą widoczne do końca 

terminu prezentowania. 

III. Skutki naruszenia Regulaminu. Zaprzestanie korzystania ze strony internetowej

1.Administrator odrzuca lub bez wcześniejszego powiadomienia usuwa ogłoszenia 

użytkowników, ankiety („profile“) i/lub napisane komentarze z bazy danych strony 

internetowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że nie są zgodne z wymaganiami Regulaminu.

2. Administrator bez powiadomienia pozostawia sobie prawo do zablokowania dostępu 

użytkownika do strony internetowej lub korzystania z usług strony internetowej za 

naruszenia Regulaminu lub aktów prawnych lub ze względu na inne przyczyny. Użytkownik 

rozumie i zgadza się, że po zablokowaniu dostępu do strony internetowej lub korzystania 

z poszczególnych usług administartor według swojego uznania może postanowić w jaki 

sposób usunąć wszelką informację związaną z użytkownikiem.

IV. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Administrator udostępnia jedynie środki techniczne do zamieszczania informacji 

(ogłoszeń) na stronie ienternetowej i nie jest przedstawicielem lub agentem osób, stroną 

zainteresowaną lub pośrednikiem. 

2. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za techniczne zamieszczenie informacji 

w bazie danych strony internetowej i techniczne podtrzymanie niniejszej bazy, jeżeli ogłoszenie 

spełnia wszystkie wymagania Regulaminu. 

3. Administrator nie jest odpowiedzialny za niezgodność informacji zawartej w 

ogłoszeniach z rzeczywistością lub treścią. Administrator nie jest odpowiedzialny za wyrządzenie 

szkody użytkownikowi lub osobom trzecim w związku z ogłoszeniem, ankietą („profilem“), 

komentarzem i/lub ich zamieszczeniem na stronie. 

4. Administrator nie ponosi odpwiedzialności za straty powstałe w związku z 

informacją i/lub zdjęciami zamieszczonymi w ogłoszeniach, ankietach („profilach“), komentarzach. 

5. Administrator nie zapewnia, że ogłoszenie będzie usunięte z bazy danych strony 

internetowej w dniu wybranym przez użytkownika. 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu strony 

internetowej lub za straty użytkowników, lub osób trzecich, powstałe wskutek przyczyn 

technicznych i/lub trudności lub innych zdarzeń, w związku z którymi użytkownik nie może 

korzystać ze strony internetowej (awaria łącza internetowego, sprzętu komputerowego, sprzętu 

telekomunikacyjnego itp.).

V. Informacja na temat ochrony danych

1. Użytkownik na stronie ineternetowej przedstawia dane określone w ust. 2 pkt. 1 niniejszego 

Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że przedstawia swoje dane do zamieszczenia na stronie 

z własnej woli i zgadza się, aby przedstawione dane były chronione i przetwarzane w sposób 

elektroniczny w bazie danych przez okres 2 (dwóch) lat od ostatniego dnia zalogowania do 

systemu. Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje, że swoje dane na stronie internetowej przedstawia 

w tym celu, aby osoby trzecie bez jakichkolwiek przeszkód mogły te dane otrzymać, przeglądać i 

kopiować, tak aby odpowiednie dane były możliwe do przekazania osobom trzecim.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług użytkownikom 

(zamieszczanie ogłoszeń, ankiet („profili“), komentarzy, także udzielenie informacji o sprzedaży 

danych przedmiotów, stworzenie możliwości użytkownikom komunikowania między sobą, 

zamówienia danej usługi, przekazania danych osobom trzecim ip.). Dane użytkownika także są 

przetwarzane w celu zarejestrowania oraz późniejszego zamieszczania na stronie ineternetowej 

ogłoszeń, ankiet („profili“), komentarzy i administrowania bazy danych.

3. Użytkownik potwierdza, że dane przedstawione na stronie internetowej są szczegółowe, 

wyczerpujące, prawdziwe i aktualne. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych 

osobowych i ma prawo wymagać poprawy nieprawidłowych, nie dokładnych lub nieaktualnych 

danych osobowych.

4. Użytkownik wyraża zgodę, aby podczas rejestracji w systemie i logowania do niego, system 

będzie rejestrował adres IP komputera oraz datę i czas logowania do systemu. 

VI. Prawa autorskie i inne

1. Administartor jest właścicielem wszystkich praw do treści zawartej na stronie 

internetowej i właścicielem bazy danych oraz posiada wyłączne prawo do ich wykorzystania. 

Wszystkie znaki towarowe towarów i usług, designy, nazwy, logo itp., zamieszczone na stronie 

internetowej są własnością administratora lub administrator ma prawo do ich wykorzystania.

2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że administrator może wykorzystać zdjęcia 

ankiet („profili“) w celu reklamy jego firmy bez upubliczniania danych osobowych użytkownika. 

Użytkownik zgadza się, aby jego ogłoszenia, ankiety („profile“) i inna treść publikowana przez 

użytkownika, wliczając wszelką własność intelektualną stała się częścią bazy danych strony 

internetowej, była chroniona przez administratora lub osoby przez niego upoważnione i w trybie 

przewidzianym w aktach prawnych były wykorzystywane przez nieokreślony czas, z wyjątkiem 

przypadków, gdy w niniejszym Regulaminie przewidziano inaczej. Administrator, strona trzecia 

używając ogłoszeń, ankiet („profili“) i/lub innej treści opublikowanej przez użytkownika nie będzie 

zobowiązani do zapłaty użytkownikowi należności licencyjnej lub innego wynagrodzenia za 

wykorzystanie treści.

VII. Prawo właściwe

Działalność związana ze stroną internetową jest wykonywana wyjątkowo w oparciu o ustawy 

Republiki Litewskiej. Wszelkie spory powstałe w związku z działalnością portalu lub z nią 

związane będą rozpatrywane w trybie określonym w aktach prawnych Republiki Litewskiej.